آثار تاریخی بیابانک در دست فراموشی | سايت خبري شاهرود