آمار غلط به اعتماد عمومی و برنامه توسعه خدشه وارد می کند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟