اجتماع بزرگ مردم دهستان نردین در عاشورای حسینی | سايت خبري شاهرود