افزایش اشتغالزایی منوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟