افزایش اشتغال و سرمایه گذاری نیازمند بخش خصوصی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟