ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای سمنان برنامه راهبردی دولت است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟