بازآفرینی شهری در منطقه کهنه دژ سمنان | سايت خبري شاهرود