بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان از ایرنا سمنان | سايت خبري شاهرود