بازدید و افتتاح طرح های عمرانی سمنان با حضور وزیر راه | سايت خبري شاهرود