باسوادی در جمعیت 10 تا 49 ساله کشور حدود 95 درصد است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟