بخشش قاتل، به شرط گذشت از طلب ۲۸۰ ميليوني | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟