برجام برای مشارکت اقتصادی آفریقای جنوبی در ایران ایجاد انگیزه کرده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟