برخی دستگاه ها در شرق استان سمنان با سرمایه گذاران همراه نیستند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟