برگزاری میزگرد ریشه یابی فقر در ایرنا | سايت خبري شاهرود