بزرگداشت مجاهدان در غربت در دامغان(1) | سايت خبري شاهرود