بزرگداشت مجاهدان در غربت در دامغان(2) | سايت خبري شاهرود