بیش از 413 میلیارد ریال اعتباربه شاهرود اختصاص یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟