تاکنون سرمایه گذاری مطلوبی در بخش معادن سمنان انجام نشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟