تدوین برنامه جامع توسعه برای رونق اقتصادی در استان سمنان ضروری است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟