توان نظامی ایران نشانه اقتدار و بازدارنده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟