توسعه استان سمنان با منابع آبی موجود امکانپذیر نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟