جزئیات برخی احکام قطعی برای جلوگیری از شایعات و تشویش اذهان باید منتشر شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟