حداکثر دریافتی مقامات سیاسی ۱۰ و سایر مدیران ۱۸ میلیون تومان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟