حضور گردشگران در چشمه قلقل دامغان | سايت خبري شاهرود