خسارت سیل شاهرود و مهدیشهر دردست بررسی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟