خشکسالی و کم آبی در سمنان فرابحرانی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟