دولت برای حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی برنامه بدهد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟