دیگر اثری از دولت تدبیر و امید باقی نماده؛ هرچه هست، دولتی اعتدالی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟