ساخت گردسوزهای سنتی توسط کارآفرین جوان | سايت خبري شاهرود