سرما پنج هزار میلیارد ریال به پسته دامغان خسارت زد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟