شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند برنامه جدید است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟