شهرک صنعتی صنایع پایین دستی نفت برای سرخه مصوب شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟