فضای شهری دامغان برای حضور نابینایان مناسب نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟