قلعه سارو بزرگ، شناسنامه تاریخ سمنان در حال تخریب / عکس: سید عابد میر معصومی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟