لغو بخشنامه فتاح درباره همکاری کارکنان امداد در ساعت غیراداری با ستادهای انتخاباتی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟