ماندگاری در هنر نیازمند توجه به پیشینه تاریخی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟