مزارع آفتابگردان در روستاهای سمنان | سايت خبري شاهرود