مسجد جامع سمنان بنایی به قدمت یک تاریخ | سايت خبري شاهرود