موقوفات ظرفیتی مناسب برای اشتغالزایی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟