نظام سلطه در برابر مقاومت فرو می ریزد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟