همایش شیرخوارگان حسینی در دامغان | سايت خبري شاهرود