هم افزایی دولت و بخش خصوصی ضامن اجرای اقتصاد مقاومتی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟