پدیده بیابانزایی در سرخه روبه افزایش است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟