پنج میلیارد ریال برای بهسازی محور خارتوران محل عبور یوزآسیایی تخصیص یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟