کارگاه برق مرکز فنی وحرفه ای دامغان | سايت خبري شاهرود