کاهش اتحادیه های صنفی افزایش توان مالی آن ها را درپی دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟