گرمابه بیرون دژ شهرستان سرخه/ عکس: امیرحسین کاشی منش | سايت خبري شاهرود