یکی به نعل و یکی به میخ روحانی در تفسیر قانون اساسی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟