122 روستای سمنان در طرح ملی آمارگیری مسکن پایش می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟