150 میلیارد ریال برای نوسازی ادوات کشاورزی سمنان تخصیص یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟